img

พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ

        พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกษตรตามรอยพ่อ เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ทำนา 1 ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน เทคนิคการขยายพันธุ์พืช การจัดการเรือนเพาะชำ


นวัตกรรมปลูกผักในโรงเรือนให้มีกินมีใช้ตลอดทั้งปีภาพ 360 องศา