img

พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

        เรียนรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ขนาดเล็ก 1 ไร่ พอเพียงการทำเกษตรพอเพียงเมือง เพื่อการพึ่งตนเองในการผลิตอาหารปลอดภัยนวัตกรรมที่อยู่อาศัย

บ้านดินบ้านฟาง

 นวัตกรรมบ้านพึ่งตนเองด้านพลังงาน

ภูมิปัญญาวิถีไทย 4ภาค