img

นโยบายและมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ประกาศ สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เป็นไปตามเจตจำนงสุจริตตามแนวนโยบายของผู้บริหาร ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยความคำนึงถึงความต้องการ ความคาดหวัง ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ดังนี้
1. กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสำนักงานทางเว็บไซต์ หรือ รายงานผลการดำเนินงาน รายงานประจำปี เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ
2. กำหนดให้งานสารสนเทศ จัดทำช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจน ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีต่อการพัฒนางานและการดำเนินงานของส านักงาน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น โทรศัพท์ จดหมาย เว็บไซต์ส านักงาน
3. กำหนดให้งานอ านวยการ จัดท าระบบจัดการข้อร้องเรียนเพื่อคัดกรอง บริหารจัดการและ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อข้อร้องเรียนที่ได้รับ
4. กำหนดให้งานอ านวยการ ประมวลผลการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะและข้อมูลความ พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของพันธกิจนั้น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงการ ดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
5. กำหนดให้สำนักงาน ประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการ ดำเนินงานของส านักงานต่อไป
6. กำหนดให้ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของตัวชี้วัดผล การดำเนินงานในพันธกิจที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน