img

มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยการจัดหาพัสดุเป็นกระบวนการที่มีความสําคัญที่มีส่วนช่วยหรือสนับสนุนการดําเนินงาน ของสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ให้สามารถบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ การดําเนินการจัดหาพัสดุจึงต้องมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ สํานักงานพิพิธภัณฑ์ เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จึงเห็นสมควร
กําหนดมาตรการส่งเสริม ความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๑. การจัดหาพัสดุต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี แนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง หรือแนว ปฏิบัติของสํานักงานฯ
๒. การจัดหาพัสดุต้องดําเนินการตามหลักการประหยัด คุ้มค่า โปร่งใสเรื่อง และตรวจสอบได้
๓. การจัดหาพัสดุต้องให้เกิดผลดีและเป็นประ โยชน์ต่อสํานักงานฯ มากที่สุด
๔. การจัดหาพัสดุต้องจัดหาตามความต้องการและจําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสํานักงานฯ เท่านั้น
๕. การจัดหาพัสดุต้องกระทําโดยเปิดเผยและมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๖. การจัดหาพัสดุต้องมีแผนการจัดซื้อจ้างและประกาศเผยแพร่ ตามระเบียบที่กําหนด
๗. ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของสํานักงานฯ มีส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญา
๘. ห้ามมิให้บุคลากรของสํานักงานฯ ใช้อํานาจหน้าที่ของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(นายสหภูมิ ภูมิธฤตรัฐ) ผู้อํานวยการสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว