ระเบียบ

ระเบียบLink 
ระเบียบคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยการดำเนินการสวัสดิการประเภทสโมสรสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ.2567เปิดดู
ระเบียบคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2564เปิดดู
ระเบียบคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2564เปิดดู
ระเบียบคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนประจำปีของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2564เปิดดู
ระเบียบคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๔เปิดดู
ระเบียบคณะกรรมการ พกฉ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2564เปิดดู
ระเบียบคณะกรรมการ พกฉ. ว่าด้วยการประชุม และการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ของคณะกรรมการ พกฉ. พ.ศ. 2564เปิดดู
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองเปิดดู
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560เปิดดู
ระเบียบ สรรหา แต่งตั้ง ถอดถอนผู้อำนวยการ 2563เปิดดู
ระเบียบกระทรวงเกษตรสรรหาประธานกรรมการเปิดดู
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่ง พ.ศ. 2562เปิดดู