img

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ กฎบัตร

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

พระราชบัญญัติ

เรื่องเอกสาร
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562ดาวน์โหลด


พระราชกำหนด

เรื่องเอกสาร
พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563ดาวน์โหลด


พระราชกฤษฎีกา

เรื่องเอกสาร
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552ดาวน์โหลด
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562ดาวน์โหลด
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546ดาวน์โหลด
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562ดาวน์โหลด


ระเบียบ

เรื่องเอกสาร
ระเบียบสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ว่าด้วยการกำหนดรหัสหนังสือ พ.ศ. 2563 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565)ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการ พกฉ. ว่าด้วยการประชุมและการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาของคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2564ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการ พกฉ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนประจำปีของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2564ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการ พกฉ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2564ดาวน์โหลด
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ พกฉ. พ.ศ. 2563ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา การแต่งตั้ง และการถอดถอนผู้อำนวยการ พ.ศ. 2563ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2564ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2564ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2564ดาวน์โหลด


ประกาศ

เรื่องเอกสาร
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ดาวน์โหลด
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 70 พรรษา
ดาวน์โหลด
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม
ดาวน์โหลด
คำสั่ง พกฉ. เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
ดาวน์โหลด
นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Policy)
ดาวน์โหลด
ประกาศ พกฉ. เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565
>>คลิก<<
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต 2564ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งได้รับอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต้นของตำแหน่งหรือวุฒิการศึกษา พ.ศ. 2564ดาวน์โหลด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดาวน์โหลด
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างดาวน์โหลด
มาตรการป้องกันการรับสินบนดาวน์โหลด
นโยบายบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. 2564ดาวน์โหลด


กฎบัตร

เรื่องเอกสาร
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด