งานวิจัยและบทความ


งานวิจัยผู้วิจัยประเภทPDF
การศึกษาวัสดุเพาะเพื่อทดแทนการใช้พีทมอสในการเพาะกล้าผักสลัด นางสาวปิยาภัทร์ เข็มวิชัยวิจัยเปิดอ่าน
การตัดสินใจในการเข้าร่วมกิจกรรม "ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ" ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวพิลากร ธรรมวงศ์วิจัยเปิดอ่าน
การศึกษาการใช้สารอินทรีย์ร่วมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในการปลูกผักสลัดแบบไฮโดรโปนิกส์ นายราเมธ อ่ำสกุลวิจัยเปิดอ่าน
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมเพื่อวางแผนก่อนวัยเกษียณอายุ ของเจ้าหน้าที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)นางสาวคนึงนิจ พลคำมากวิจัยเปิดอ่าน
การศึกษาเปรียบเทียบการทำปุ๋ยหมักด้วยสรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน EM และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดกรีนคอสนายชุมพล พงศ์ภูสุวิมลวิจัยเปิดอ่าน
การศึกษาโภชนะของ แหนแดง แหนเป็ด และใบไชยา ทดแทนแหล่งโปรตีนในอาหารข้นนายพงศ์พันธุ์ นันทะศรีวิจัยเปิดอ่าน
การปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดเก็บเอกสารโดยใช้แนวคิดของการคิดเชิงออกแบบนางสาวอินทุอร ปะจิคะบทความเปิดอ่าน
ประสิทธิภาพการให้บริการตามบริบทสังคมวิถีใหม่ กรณีศึกษา ร้านอาหารกินอยู่ดีนายธีระยุทธ์ ประมัยพิมพ์บทความเปิดอ่าน
แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายในองค์การมหาชนสู่การเป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศนายพรชัย คำแหงพลบทความเปิดอ่าน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลในการบริหารองค์กรนางสาวสุดาวดี เตบุญมีบทความเปิดอ่าน