งานวิจัยและบทความ


งานวิจัยผู้วิจัยPDF
การศึกษาวัสดุเพาะเพื่อทดแทนการใช้พีทมอสในการเพาะกล้าผักสลัด นางสาวปิยาภัทร์ เข็มวิชัยเปิดอ่าน
การตัดสินใจในการเข้าร่วมกิจกรรม "ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ" ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวพิลากร ธรรมวงศ์เปิดอ่าน
การศึกษาการใช้สารอินทรีย์ร่วมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในการปลูกผักสลัดแบบไฮโดรโปนิกส์ นายราเมธ อ่ำสกุลเปิดอ่าน
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมเพื่อวางแผนก่อนวัยเกษียณอายุ ของเจ้าหน้าที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)นางสาวคนึงนิจ พลคำมากเปิดอ่าน
การศึกษาเปรียบเทียบการทำปุ๋ยหมักด้วยสรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน EM และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดกรีนคอสนายชุมพล พงศ์ภูสุวิมลเปิดอ่าน
การศึกษาโภชนะของ แหนแดง แหนเป็ด และใบไชยา ทดแทนแหล่งโปรตีนในอาหารข้นนายพงศ์พันธุ์ นันทะศรีเปิดอ่าน