ห้องพัก

มีบริการห้องพัก ให้กับหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมทำกิจกรรมกับทางพิพิธภัณฑ์ที่จัดขึ้น ในลักษณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ อบรม และค่ายการการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ มีบริการแบบห้องนอนรวม ห้องพัก 1 คน ห้องพัก 2 คน หรือ ห้องพัก 3 คน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-529-2212

ห้องพักมาตรฐาน (ห้องปรับอากาศ ทุกห้อง)จำนวนพัก 1 คนพัก 2 คนพัก 3 คนหมายเหตุ
อาคารเรือนพัก 120 ห้อง600 บาท600 บาท700 บาท 
อาคารเรือนพัก 220 ห้อง600 บาท600 บาท700 บาท 
อาคารเรือนพัก 3 (อาคารใหม่) 10 ห้อง1000 บาท1000 บาท- 
ห้องนอนรวม (ห้องปรับอากาศ ทุกห้อง)จำนวน    
เรือนพัก 1  ห้อง 1 25 คน 150 บาท/คน (แยกหญิง - ชาย)  
เรือนพัก 1  ห้อง 2 25 คน 150 บาท/คน (แยกหญิง - ชาย)  
เรือนพัก 2 ห้อง 1 (ห้องประชุม)35 คน 150 บาท/คน (แยกหญิง - ชาย)  
เรือนพัก 2 ห้อง 214 คน 150 บาท/คน (แยกหญิง - ชาย)  
เรือนพัก 2 ห้อง 37 คน 150 บาท/คน (แยกหญิง - ชาย)  
เรือนไทย70 คน 150 บาท/คน (แยกหญิง - ชาย)  
เรือน เรียน แรม รู้16 คน จำนวน 24 ห้อง ราคาห้องละ 4,000 บาท  

 

ห้องพัก  

ห้องนอนรวม  

เรือนพัก3