ห้องพัก

มีบริการห้องพัก ให้กับหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมทำกิจกรรมกับทางพิพิธภัณฑ์ที่จัดขึ้น ในลักษณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ อบรม และค่ายการการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ มีบริการแบบห้องนอนรวม ห้องพัก 1 คน ห้องพัก 2 คน หรือ ห้องพัก 3 คน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-529-2212

ห้องพักมาตรฐาน (ห้องปรับอากาศ ทุกห้อง)จำนวนพัก 1 คนพัก 2 คนพัก 3 คนหมายเหตุ
อาคารเรือนพัก 120 ห้อง600 บาท600 บาท700 บาท 
อาคารเรือนพัก 230 ห้อง600 บาท600 บาท700 บาท 
อาคารเรือนพัก 3 10 ห้อง1000 บาท1000 บาท- 
ห้องนอนรวม (ห้องปรับอากาศ ทุกห้อง)จำนวน    
เรือนพัก 1 ห้อง 1 (ห้องประชุม) 35 คน 150 บาท/คน (แยกหญิง - ชาย)  
เรือนพัก 1 ห้อง 214 คน 150 บาท/คน (แยกหญิง - ชาย)  
เรือนพัก 1 ห้อง 3
7 คน 150 บาท/คน (แยกหญิง - ชาย)  
เรือนพัก 2  ห้อง 1
25 คน 150 บาท/คน (แยกหญิง - ชาย)  
เรือนพัก 2  ห้อง 2
25 คน 150 บาท/คน (แยกหญิง - ชาย)  
อาคารเรือนพัก 316 คน จำนวน 24 ห้อง ราคาห้องละ 4,000 บาท  

 

ห้องพัก  

ห้องนอนรวม  

เรือนพัก3