img

ร้านค้า กิน อยู่ ดี

จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตรปลอดภัย จาก เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เพื่อเชื่อมโยงภูมิปัญญาเกษตรไทย ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนปัจจุบัน ความสำคัญของการเกษตรในการดำเนินชีวิต และเป็นพื้นที่จัดแสดงผลผลิตเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เปิดวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

สอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์ 081-567-2806