ข้อบังคับ

เรื่องเอกสาร
ข้อบังคับ ฝึกอบรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อบังคับ ผ่อนชำระหนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อบังคับ ประเมินผลการปฎิบัติงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อบังคับ ประมวลจริยธรรมของผู้อำนวยการ
ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อบังคับ ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ
ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อบังคับ เบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ
ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อบังคับ เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อบังคับ ค่าตอบแทนล่วงเวลา
ดาวน์โหลดเอกสาร


ข้อบังคับ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อบังคับ คณะกรรมการตรวจสอบ

ดาวน์โหลดเอกสาร


ข้อบังคับ การรักษาการแทน ผู้อำนวยการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อบังคับ การบริหารงานบุคคล

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อบังคับ การใช้รถส่วนกลาง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อบังคับ การจัดแบ่งส่วนงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อบังคับ การเงิน การบัญชี งบประมาณ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระเบียบคณะกรรมการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีสรรหา การแต่งตั้ง และการถอดถอนผู้อำนวยการ พ.ศ.2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อบังคับคณะกรรมการ ว่าด้วยการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ
ดาวน์โหลดเอกสาร

รักษาการแทน การมอบหมาย และการมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ พ.ศ.2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อบังคับคณะกรรมการ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

เบี้ยประชุมและการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

ค่าตอบแทนสำหรับคณะบุคคลหรือบุคคลภายนอก พ.ศ.2563

ดาวน์โหลดเอกสาร