img

ยุทธศาสตร์

    เพื่อให้การขับเคลื่อนงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และเป้าหมายของสํานักงานฯ รวมทั้งตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม ที่เกี่ยวข้อง พกฉ. จึงได้กําหนดการขับเคลื่อนเป็น 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และ 12 กลยุทธ์