ป.ป.ส เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ

8 พ.ย. 60 20

   คณะผู้บริหาร ป.ป.ส เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2560) นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยนายทองแท่ง ชูวาธิวัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักงานพิพิธภัณฑ์ฯ กล่าวต้อนรับนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส) และคณะผู้บริหารสนง. ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ผ่านกิจกรรมมากมาย อาทิชมนิทรรศการ “พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา” เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน เพื่อน้อมนำคำพ่อสอนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จากนั้นเยี่ยมชม“พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม” เดินตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ เรียนรู้ความหลากหลายของพันธุ์พืช รับรู้สถานการณ์ภาวะเสี่ยงสูญพันธุ์ของผักพื้นบ้าน ให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมด้วยเทคโนโลยี ส่งท้ายด้วย“พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร” พิพิธภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และมนุษย์ เมื่ออยู่ร่วมกันล้วนแล้วส่งผลกระทบต่อกัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเกิดปัญหาต่อผลผลิตทางการเกษตรอย่างไรบ้าง เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับลูกหลานสืบต่อไป”