สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่5/2567

16 พ.ค. 67 8

        สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 5/2567 โดยมี นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เป็นประธานการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตามรอยพ่อ ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

        เรื่อง การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

        เรื่อง (ร่าง) รายงานปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ