สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 7/2567

2 ก.ค. 67 19

        สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 7/2567 โดยมีพลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานการประชุม ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตามรอยพ่อ ชั้น 3 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

    ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

    ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร พกฉ. ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567

    ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง เพื่อทราบ

            3.1 เรื่อง ติดตามการปฏิบัติตามที่มอบหมาย/สั่งการ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

            4.1 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ พกฉ. ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 (สอน.)

            4.2 เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมเรื่องเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานฯ

            4.3 เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 2567 และแผนการปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม 2567 ที่สำคัญ (สอน. ,สพร. ,สนพ. ,สทส. ,สพก. ,นตภ. ,กงม. และ กผง.)

            4.4 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 (สทส.)

            4.5 เรื่อง กรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (กผง.)

    ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ