สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดอบรมให้กับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ในหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการตลาด

24 มี.ค. 67 21

        สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดโครงการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง "หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการตลาด" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อิทธิพันธ์ จันทร์สุข เป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมศาสตร์พระราชา อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตลาด ให้แก่เครือข่ายและภาคีความร่วมมือของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ซึ่งสามารถนำไปสู่ความรู้ความสามารถในเข้าถึงข้อมูลทางการตลาด การสร้างตลาดออนไลน์ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะการสื่อสารทางออนไลน์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ