สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงานตามแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

7 มี.ค. 67 18

        วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2567 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงานตามแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการทำงาน และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานฯให้บรรลุเป้าหมายรวมถึงเสริมสร้างความรักความสามัคคี การทำงานร่วมกันเป็นทีมที่มีผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศาสตร์พระราชา ชั้น 2 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดปทุมธานี