สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดโครงการ สานต่อ วิถีพอเพียง ส่งต่อพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร สู่ครู สพป.ปทุมธานี

23 ก.พ. 67 28

        วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  จัดโครงการ ”สานต่อ วิถีพอเพียง” ให้กับคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์จากสถานศึกษา ภายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร ไปสู่คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ ส่งต่อไปยังหน่วยงานในสังกัด รวมต่อยอดไปสู่ เยาวชน นักเรียน นักศึกษาของตนเองต่อไป โดยโครงการดังกล่าวฯ นำคณะอาจารย์รับชมภายในพิพิธภัณฑ์ในอาคาร ฐานการเรียนรู้กลางแจ้ง และลงมือการทำเกษตรปฏิบัติจริงด้วยตนเอง โดยพลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบหมายให้นายชญณิพัฑฒ์ จักรดารานุวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการ เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ และเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้

        สำหรับกิจกรรมที่ทางผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้นั้น ประกอบด้วย การลงมือปฏิบัติการปลูกฝึกคอนโด ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้อย่าง กระสอบพลาสติกมา เป็นภาชนะปลูกผัก รับชมฐานการเรียนรู้กลางแจ้งเส้นทาง นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านฐานเรียนรู้ เกษตรพอเพียงเมือง วิถีเกษตรไทย 4 ภาค และ 1 ไร่ พอเพียง เพื่อเรียนรู้วิถีการทำเกษตรพอเพียงในพื้นที่ขนาดเล็กตั้งแต่ 1 ตารางเมตร จนถึง 1 ไร่ พร้อมกับชมความสวยงามของวัฒนธรรมไทย และวิถีชีวิตของเกษตรกรในอดีต ผ่านเรือนไทยทั้ง 4 ภาค ในฐานการเรียนรู้ วิถีเกษตรไทย 4 ภาค จากนั้นเข้าชมพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม ที่รวบรวมความหลากหลายของพันธุกรรมพืชท้องถิ่นของไทย การปลูก การดูแล รวมถึงการอนุรักษ์ ชมพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก และชมภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพัฒนาประเทศชาติ เพื่อเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของคนไทยให้มีกินมีใช้อย่างทั่วถึง และปิดท้ายด้วยการรับชมภายในพิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร เรียนรู้การเดินตามรอยพ่อผ่านสื่อเทคโนโลยีทันสมัย เชื่อมโยงภูมิปัญญาไทยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ ก่อนเสร็จสิ้นโครงการ  เปิดเวทีแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็น  “การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร ไปสู่สถานศึกษาในสังกัดและประชาชนทั่วไป” โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ จากสถานศึกษาจำนวน 9 โรงเรียน จำนวน 19 คน 

    จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนได้แนวทางการเรียนรู้ให้พิพิธภัณฑ์การเกษตรเป็นจุดศูนย์กลางการเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพของกษัตริย์เกษตร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรทั้งองค์ความรู้และฐานการเรียนรู้ต้นแบบ ทางหน่วยงานที่เข้าร่วมจะมีการสนับสนุน บุคลากร นักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เข้าร่วมทัศนศึกษาเรียรู้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ รวมถึงการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันและหน่วยงานต่อไป จากผลการแลกเปลี่ยนสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการพัฒนานิทรรศการเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพของกษัตริย์เกษตร และฐานการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร ให้พร้อมบริการสำหรับหมู่คณะ และผู้เข้าชม