สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ต้อนรับนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ 48 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพฯ

16 พ.ย. 66 5

        วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) โดยพลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พลอากาศเอก วิเชียร เรืองพระยา ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะนายทหารผู้เข้ารับการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ 48 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพฯ เข้ามาเรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร พร้อมกับเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการเข้าชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา และชมพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ 374 ไร่

        หน่วยงานใดที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ในรูปแบบหมู่คณะ สามารถดูหลักสูตรต่างๆได้ที่ https://www.wisdomking.or.th/th/course-event

สอบถามรายละเอียด 094-649-2333 087-359-7171 02-529-2212 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/ InstagramID: wisdomkingmuseum และ Line ID: @wisdomkingmuseum