สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ร่วมจัดนิทรรศการในงานประเพณี “วันเกษตรกร ทำบุญกลางทุ่ง ไถ่ชีวิตควาย ปีที่ 36” จ. ฉะเชิงเทรา

8 พ.ค. 67 8

        วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ร่วมจัดนิทรรศการ และกิจกรรมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ภายในงานประเพณี “วันเกษตรกร ทำบุญกลางทุ่ง ไถ่ชีวิตควาย ปีที่ 36” โดยนายขวัญชัย รักษาพันธ์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.ฉะเชิงเทรา และศูนย์ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเทพราช จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2567 ณ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเทพราช จังหวัดฉะเชิงเทรา

        การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมการทำนาของไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้ยังคงอยู่เป็นแนวทางปฏิบัติสืบทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน อีกทั้งเป็นการรำลึกถึงพระคุณบรรพบุรุษชาวนา และสร้างขวัญกำลังใจกับเกษตรกรในการเริ่มต้นทำนาฤดูกาลใหม่ โดยสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมนำกิจกรรมฝึกปฏิบัติ "การขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น" ถ่ายทอดให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติ นอกจากนี้เกษตรกรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จากจังหวัดเลย สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และกรุงเทพมหานคร ได้นำสินค้าเกษตรปลอดภัยไปร่วมจำหน่ายภายในงานครั้งนี้อีกด้วย