สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ พกฉ. ครั้งที่ 5/2567

17 พ.ค. 67 11

        สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ พกฉ. ครั้งที่ 5/2567 โดยมีนายปฏิญญา เหลืองทองคำ เป็นประธานการประชุม ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตามรอยพ่อ ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ พกฉ. ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

        3.1 รายงานร่างสัญญาจ้างที่ปรึกษา ที่แก้ไข

ระเบียบวาระที่ 4 เพื่อพิจารณา

        4.1 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง คำสั่งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ที่ 15/2567 เรื่อง ให้ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567

        4.2 ร่างสัญญาจ้างผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่างสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ