สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2567

22 เม.ย. 67 7

        สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting Application โดยมีนายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพอเพียง ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

        รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3 /2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องที่เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

        เรื่อง โครงสร้างองค์กรและการจัดแบ่งส่วนงานภายใน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ