สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2567

2 เม.ย. 67 23

        สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4/2567 และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2567 โดยมี พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานการประชุม ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตามรอยพ่อ ชั้น 3 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร พกฉ. ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง เพื่อทราบ

    3.1 เรื่อง ติดตามการปฏิบัติตามที่มอบหมาย/สั่งการ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

    4.1 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ พกฉ. ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 (สอน.)

    4.2 เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมเรื่องเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานฯ

    4.3 เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานเดือนมีนาคม 2567 และแผนการปฏิบัติงานเดือนเมษายน 2567 ที่สำคัญ (สอน. ,สพร. ,สนพ. ,สทส. ,สพก. ,นตภ. ,กงม. และ กผง.)

    4.4 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 (สทส.)

    4.5 เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กัยสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

    5.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 (เลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน)

    5.2 เรื่อง รายงานลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 (เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ